ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων

Στην Coca-Cola HBC, πιστεύουμε ότι η επιτυχία στηρίζεται στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων, συσκευασιών και υπηρεσιών που όχι μόνο καλύπτουναλλά και υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών και των καταναλωτών για τα επώνυμα προϊόντα μας. Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η δέσμευσή μας για τη διασφάλιση της ποιότητας και την ασφάλειας τροφίμων όλων των προϊόντων που παράγουμε και διαθέτουμε στις αγορές μας.

Δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε διαρκώς την φήμη των προϊόντων που παράγουμε και διαθέτουμε, διατηρώντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτή μέσα από την ανάπτυξη και την υλοποίηση συστημάτων, προτύπων και πρακτικών ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

Όλες οι δραστηριότητες της CocaCola HBC στοχεύουν στη συνεχή βελτίωσηη οποία μετράται, αξιολογείται και πιστοποιείται ως προς την αποτελεσματικότητά της μέσω εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.

Πιστεύουμε ότι η ευθύνη για την επίτευξη των δεσμεύσεών μας που αφορούν στην ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων αφορά όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους της CocaCola HBC, ως προς το πώς εκτελούν τα καθήκοντά τους και ως προς τις σχέσεις τους με τα εμπλεκόμενα μέρη. Η ποιότητα και η ασφάλεια τροφίμων αποτελούν ευθύνη κάθε εργαζομένου που επηρεάζει άμεσα τις α’ ύλεςτην παραγωγή, τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά των προϊόντων.

Οι ακόλουθες αρχές ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων αποτελούν το θεμέλιο της δέσμευσης της CocaCola HBC στην ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων:
· Παραγωγή και διάθεση προϊόντων που καλύπτουν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

· Συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις περί ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαία συμφωνημένων απαιτήσεων των πελατών ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων.
· Διασφάλιση της ύπαρξης βιώσιμης κουλτούρας ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
μέσω της εφαρμογής, πιστοποίησης και συνεχούς βελτίωσης αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμωνμε βάση τα πρότυπα ISO 9001, FSSC 22000καθώς και τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος της The Coca-Cola Company (KORE) σε κάθε δραστηριότητα της εταιρίας και όπου έχουν εφαρμογή.

· Επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων μέσω εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών ελέγχου αναγνωρισμένων από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και την The Coca-Cola Company.

· Εφαρμογή μεθοδολογίας εκτίμησης κινδύνων, προσαρμοσμένης στο πεδίο των δραστηριοτήτων μας, προς διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και της διαρκούς βελτίωσης.

· Ανάπτυξη ικανοτήτων, νοοτροπίας και κουλτούρας που συνάδουν με τις προσταγές της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμωνμέσω δομημένων προγραμμάτων που αναπτύσσουν την ευαισθητοποίηση, τις γνωστικές και τεχνικές δεξιότητες των εργαζομένων, διαχειρίζονται τους κινδύνους και προωθούν ανώτερα επίπεδα αριστείας σε ολόκληρο τον οργανισμό.

· Συνεχής αναθεώρηση των πολιτικών, των προτύπων και των διαδικασιών που αφορούν στην ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμωνγια την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων που συνδέονται με αλλαγές στα προϊόντα, τις διεργασίες και τις τεχνολογίες.

· Ένταξη των στρατηγικών ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στη διαδικασία ετήσιου επιχειρηματικού σχεδιασμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων παραμένουν αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων μας.

· Θέσπιση μετρήσιμων ετήσιων στόχων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων για όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας, και σε επίπεδο ομίλου, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και η συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα.
· Διασφάλιση ότι οι προμηθευτές και οι εξωτερικοί συνεργάτες υιοθετούν τις ίδιες δεσμεύσεις ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων και παρακολούθηση των υλικών και υπηρεσιών που αυτοί παρέχουνμέσω ελέγχων και επιθεωρήσεων των εισερχόμενων υλικών.

· Κοινοποίηση των απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων σε προμηθευτές, εξωτερικούς συνεργάτες, πελάτες, καταναλωτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρημε τη θέσπιση προδιαγραφών για τις α’ ύλες και τα υλικά συσκευασίας, οδηγιών για την αποθήκευση και διανομή των προϊόντωνκαι οδηγιών για τον καταναλωτή.

· Κοινοποίηση των ζητημάτων, στρατηγικών και επιδόσεων που αφορούν στην ποιότητα και στην ασφάλεια τροφίμων σε εργαζόμενους, συνεργάτες, καταναλωτές, πελάτες και στα κύρια εμπλεκόμενα μέρη που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων της Coca-Cola HBC.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος, δεσμεύομαι στην Πολιτική μας για την Ποιότητα και την Ασφάλεια Τροφίμων, την οποία υιοθετεί και προωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Πέραν αυτού, όλοι οι εργαζόμενοι της Coca-Cola HBC, σε κάθε τομέα και κάθε επίπεδο της ιεραρχίαςείναι υπεύθυνοι για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της πολιτικής και των σχετικών προγραμμάτων.

 

 

Zoran Bogdanovic 

Διευθύνων Σύμβουλος

 

Ποιότητα 

Τα πατατάκια Tsakiris φτιάχνονται αποκλειστικά από διαλεγμένες, 100% φυσικές πατάτες και αγνά φυσικά υλικά. Το λάδι είναι φυτικό προϊόν και οι γεύσεις και τα αρώματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους, πληρούν όλες τις νομοθετικές προδιαγραφές ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

Όλα τα προϊόντα Tsakiris παράγονται  με σύγχρονο και αυτοματοποιημένο εξοπλισμό και κάτω από αυστηρές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Για την διασφάλιση ενός υψηλού επίπεδου προδιαγραφών τελικού προϊόντος, η διαδικασία παραγωγής αναβαθμίστηκε πρόσφατα με ένα πολλαπλής ροής τηγάνι με στόχο:

Πιο τραγανά και γευστικά πατατάκια

Βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος

Φιλικότερες προς το περιβάλλον επιδόσεις

Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων διασφαλίζεται σύμφωνα με την εφαρμογή των συστημάτων ISO 9001 και ISO 22000.

Παράλληλα, η πρωτοποριακή συσκευασία των προϊόντων Tsakiris εξασφαλίζει κορυφαία ποιότητα και προστατεύει αποτελεσματικά το προϊόν, διατηρώντας τη φρεσκάδα και τη μοναδική γεύση τους.

Ο προσανατολισμός στην ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ, μέλος του ομίλου Coca – Cola Τρία Έψιλον, αποτελεί στρατηγική επιλογή και κεντρικό άξονα της πολιτικής μας. Η ποιότητα για την ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ δεν περιορίζεται απλά στην προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Για εμάς ποιότητα σημαίνει σεβασμός στους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας, προτεραιότητα στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής του ISO 14001:2004, την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, και τη δέσμευση στους μετόχους και τους πελάτες μας για την επιτυχή και κερδοφόρο πορεία της εταιρίας.

Για να πετύχουμε τους παραπάνω στόχους έχουμε καθορίσει σύστημα σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης των δραστηριοτήτων του εργοστασίου και έχουμε οργανώσει τη διαχείριση των πόρων μας (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, υλικά) σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τουs όρους των προτύπων ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Ποιότητα

Τα πατατάκια Tsakiris φτιάχνονται αποκλειστικά από διαλεγμένες, 100% φυσικές πατάτες και αγνά φυσικά υλικά. Το λάδι είναι φυτικό προϊόν και οι γεύσεις και τα αρώματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους, πληρούν όλες τις νομοθετικές προδιαγραφές ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

Όλα τα προϊόντα Tsakiris παράγονται  με σύγχρονο και αυτοματοποιημένο εξοπλισμό και κάτω από αυστηρές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Για την διασφάλιση ενός υψηλού επίπεδου προδιαγραφών τελικού προϊόντος, η διαδικασία παραγωγής αναβαθμίστηκε πρόσφατα με ένα πολλαπλής ροής τηγάνι με στόχο:

Πιο τραγανά και γευστικά πατατάκια

Βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος

Φιλικότερες προς το περιβάλλον επιδόσεις

Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων διασφαλίζεται σύμφωνα με την εφαρμογή των συστημάτων ISO 9001 και ISO 22000.

Παράλληλα, η πρωτοποριακή συσκευασία των προϊόντων Tsakiris εξασφαλίζει κορυφαία ποιότητα και προστατεύει αποτελεσματικά το προϊόν, διατηρώντας τη φρεσκάδα και τη μοναδική γεύση τους.