ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Στην CocaCola HBC, προωθούμε αποφασιστικά μια κουλτούρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία (Y), αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας αποτελεσματικά πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πρακτικές συμβατές με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Η Coca-Cola HBC εφαρμόζει το πρόγραμμα της πολιτικής Υ&Α μέσω της συγκροτημένης υλοποίησης των προτύπων διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001/ ISO 45001.

Αυτό ενισχύεται από συγκεκριμένα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία της CocaCola Company και της Coca-Cola HBC. Η πολιτική αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη και τη διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντοςεξαλείφοντας τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και ευαισθητοποιώντας τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους επισκέπτες και οποιουσδήποτε άλλους ενδέχεται να επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η δέσμευσή μας στην παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος προωθεί τις ακόλουθες αρχές υγείας και ασφάλειας:

1. Παροχή ενός περιβάλλοντος όπου οι κίνδυνοι υγείας και ασφάλειας που σχετίζονται με την εργασία ελέγχονται ώστε να προλαμβάνονται οι τραυματισμοί και οι ασθένειες.
2. Συμμόρφωση με όλες τις νομικές και άλλες απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, όπως π.χ. της Coca
Cola Company, σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η Coca-Cola HBC και τήρηση των σχετικών διεθνών προτύπων μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων συνεχούς βελτίωσης.

3. Υλοποίηση ενός αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης Υ&Α ενσωματωμένου στις τρέχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες, το οποίο:
· Εντοπίζει, αξιολογεί και ελέγχει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες Υ&Α από γνωστά αίτια τραυματισμών και επαγγελματικών ασθενειών που σχετίζονται με τις πρακτικές στους χώρους εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον.

· Εξασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε όλα τα κλιμάκια του οργανισμού κατανοούν και δεσμεύνται στην υλοποίηση των πολιτικών και των πρακτικών Υ&Α της Coca-Cola HBC.
· Παρέχει μηχανισμούς για τη συμμετοχή και τη διαβούλευση των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους στις σχετιζόμενες με θέματα Υ&Α δραστηριότητες.

· Αναπτύσσει την επάρκεια των εργαζομένων σε θέματα Υ&Σ μέσω της αποτελεσματικής εκπαίδευσης και ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

· Υποβάλλει τα συστήματα, τις διαδικασίες και τις επιδόσεις Υ&Σ σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους και πιστοποιήσεις.
· Ερευνά τα αίτια των τραυματισμών και των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία και λαμβάνει μέτρα ώστε να αποφευχθεί η επανάληψή τους
.

· Ευθυγραμμίζει τις απαιτήσεις Υ&Α με όλους τους άλλους επιχειρηματικούς τομείς και διασφαλίζει ότι υπόκεινται σε μετρήσεις απόδοσης και προγράμματα συνεχούς βελτίωσης.
· Εντάσσει τις στρατηγικές υγείας και ασφάλειας στην εργασία στη διαδικασία ετήσιου επιχειρηματικού σχεδιασμού για να εξασφαλίσει ότι η Υ&Α παραμένει αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων μας
.

· Θεσπίζει μετρήσιμους ετήσιους στόχους Υ&Α για όλες τις λειτουργίες και σε επίπεδο ομίλου για να εξασφαλίσει την κουλτούρα Υ&Α, τη συνεχή βελτίωση και τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις.
· Κοινοποιεί και μοιράζεται τις επιτυχημένες πρακτικές και τα διδάγματα από τυχόν περιστατικά με στόχο τη διαρκή αύξηση της ευαισθητοποίησης και την πρόληψη.

Εκθέτουμε τις επιδόσεις μας ως προς την υγεία και ασφάλεια στην εργασία στον Ενοποιημένο Ετήσιο Απολογισμό, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για την επίτευξη αριστείας στον τομέα Υ&Α.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος, δεσμεύομαι στην Πολιτική μας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (Υ&Α), την οποία υιοθετεί και προωθεί η Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και το Συμβούλιο H&S OpCO. Είμαι αποφασισμένος να παράσχω την ηγεσία και τους απαιτούμενους πόρους που θα εξασφαλίσουν την πλήρη υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Πέραν αυτού, όλοι οι εργαζόμενοι της CocaCola HBC, σε κάθε τομέα και κάθε επίπεδο της ιεραρχίας, είναι υπεύθυνοι για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της πολιτικής και των σχετικών προγραμμάτων.

 

Zoran Bogdanovic 

Διευθύνων Σύμβουλος

 

Πολιτική για την Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας

Βασικό μας μέλημα στην ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ, μέλος του ομίλου Coca-Cola Τρία Έψιλον, αποτελεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων, προτύπων και πρακτικών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (πρόγραμμα Υ&ΑΕ), κατάλληλων για τους κινδύνους που συνδέονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Η Εταιρεία μας υλοποιεί το πρόγραμμα Υ&ΑΕ μέσα από την δομημένη εφαρμογή του προτύπου OHSAS 18001. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παρέχει και να διατηρεί ένα υγιές, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τους εργαζόμενους, τους εργολάβους, τους επισκέπτες και για όσους μπορεί να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της Εταιρείας, παράλληλα με την εκπλήρωση των προσδοκιών των καταναλωτών και πελατών της για υψηλής ποιότητας προϊόντα.